Posts

Showing posts from April, 2012

IDOFocus - "Chơi mà học học mà chơi" tại THCS & THPT Trí Đức

Image
Hình ảnh trò chơi vận động tại khóa phát triển kỹ năng sống tại trường THCS & THPT Trí Đức.

IDOFocus - Hình ảnh chương trình phát triển kỹ năng sống tại THCS & THPT Trí Đức

Image
Một số hình ảnh giờ  "Tổ chức cuộc sống" trong khóa phát triển kỹ năng sống do trung tâm IDO thực hiện tại trường  THCS & THPT Trí Đức.